Giới thiệu về Tạp chí

1. Mục đích, tôn chỉ, phạm vi hoạt động của tạp chí : Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ là cơ quan ngôn luận về nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT); thông tin về các hoạt động khoa học của Trường; công bố, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực đào tạo của Nhà trường cho các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong và ngoài trường.

2. Chu kỳ phát hành: Tạp chí xuất bản hai tháng một số; bằng tiếng Việt và tiếng Anh; phát hành trong phạm vi cả nước.

3. Ban biên tập gồm:

GS.TS Nguyễn Công Nghiệp- Tổng biên tập

TS. Đỗ Trọng Thiều- Phó Tổng biên tập thường trực

TS. Nguyễn Minh Tú- Biên tập viên

TS. Nguyễn Ngọc Tú- Biên tập viên

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh- Thư ký tòa soạn