Thông tin cho tác giả

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tác giả bài báo là người đứng tên trong bài viết gửi đăng Tạp chí.

2.  Bài gửi đăng phải là bài chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác.

3. Bài gửi đăng phải có nội dung phù hợp với tiêu chí của Tạp chí.

4. Các bài viết chỉ được đăng khi đã được sửa chữa hoàn thiện theo góp ý (nếu có) của Ban biên tập, người phản biện và thực hiện đầy đủ quy định của Tạp chí.

B. THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

Bài được nhận đăng trong Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ là những ý tưởng mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực khoa học, kinh doanh và công nghệ, chưa công bố ở bất kỳ ấn phẩm nào.

Về hình thức và bố cục của bài báo cần tuân thủ như sau:

1. Hình thức của bài báo

Bài viết được soạn thảo bằng các phần mềm soạn thảo văn bản Latex hoặc MS Word (sẽ chuyển qua định dạng Latex nếu chọn đăng), không quá 10 trang giấy khổ A4. Hình ảnh trong bài viết rõ ràng, theo định dạng PNG, JPG hoặc WMF. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới, tên bảng biểu đặt ở phía trên, hình và bảng được đánh số thứ tự.

2. Bố cục của bài báo

a) Phần tiêu đề: chứa các thông tin sau

- Tiêu đề bài báo: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, súc tích, đầy đủ thông tin;

- Tên các tác giả: ghi đầy đủ theo thứ tự họ, chữ lót và tên. Phía trên tên tác giả liên lạc (corresponding author) được đánh dấu *;

- Cơ quan công tác: cung cấp địa chỉ thuận lợi cho việc liên hệ;

- Địa chỉ e-mail: địa chỉ e-mail (nếu có) của tác giả có tên trong bài báo.

b) Phân tóm tắt: bằng tiếng Việt và tiếng Anh giới thiệu một cách ngắn gọn về mục đích nghiên cứu và kết quả đạt được của bài báo.

c) Phân nội dung: đầy đủ các mục:

- Đặt vấn đề (nêu rõ mục đích, đối tượng nghiên cứu, tính thời sự của vấn đề);

- Giải quyết vấn đề (phương pháp nghiên cứu, phương tiện sử dụng khi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã thực hiện);

- Kết quả nghiên cứu và thảo luận;

- Kết luận.

d) Phần tài liệu tham khảo: chỉ nêu các tài liệu trích dẫn đã sử dụng trong bài và được liệt kê; sắp thứ tự như trong danh mục tài liệu tham khảo bằng số chứa trong các ngoặc vuông ([1]), ghi như sau:

- Học hàm, học vị (nếu có), tên tác giả (cá nhân, cơ quan, tổ chức) theo vần chữ cái Việt Nam của chữ đầu (họ); tiếp đến tên tài liệu (viết nghiêng), sau đó, nếu có ghi chú thì để trong ngoặc đơn; cuối cùng: tên nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản và số trang. Thí dụ:

  1. Đảng CSVN. Điều lệ. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2012, tr. 20.
  2. Đại Hội đồng cổ đông lần thứ XIX. Nghị quyết. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ, số 10. Hà Nội, 2017, tr. 1.
  3. GS. TSKH. Phạm Sỹ Tiến. Việc làm và cách mạng công nghiệp 4.0 – hai yếu tố tác động mạnh đến kết quả tuyển sinh của Khoa Cơ - Điện tử. Bản tin Kinh doanh và Công nghệ, số 10. Hà Nội, 2017, tr. 7.

- Trong danh mục tài liệu tham khảo cần xếp các tài liệu theo thứ tự sau: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên trước; sau đó theo vần chữ cái.

B. QUY TRÌNH NHẬN BÀI VÀ PHẢN BIỆN.

1. Giai đoạn Sơ duyệt

Thư ký - Trị sự (TK-TS) là bộ phận tiếp nhận bài báo từ các tác giả. Sau khi nhận được bài viết của tác giả, Tòa soạn sẽ phản hồi trực tiếp hoặc qua email, Zalo, điện thoại là đã được nhận bài viết. Các bài viết này sẽ được Ban biên tập và Lãnh đạo tòa soạn nghiên cứu, tiến hành thẩm định xem bài viết có đáp ứng các yêu cầu và chuẩn mực của Tạp chí KDCN hay không.

- Nếu bài viết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và chuẩn mực của Tạp chí KDCN, Tòa soạn sẽ thông báo với tác giả chấp nhận bài viết để đưa vào quy trình phản biện;

- Trong trường hợp bài viết không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và chuẩn mực của Tạp chí (có sai lầm cơ bản về mặt học thuật hay nội dung đi ngược với tôn chỉ, mục đích, phạm vi hoạt động của Tạp chí,…), Tòa soạn sẽ thông báo với tác giả không chấp nhận đưa bài viết vào quy trình phản biện;

 - Trong trường hợp bài viết chưa đáp ứng đủ các yêu cầu và chuẩn mực của Tạp chí, Tòa soạn thông báo cho tác giả biết ý kiến của Tòa soạn và đề nghị tác giả xem xét, chỉnh sửa để đưa bài viết vào quy trình phản biện;

- Thời gian Tòa soạn thông báo với tác giả đã nhận được bài viết của tác giả là từ 1 đến 3 ngày, tính từ khi tác giả gửi bài qua email đến TK-TS.

- Thời gian Tòa soạn phản hồi thông tin sơ duyệt: từ 1 đến 5 ngày, tính từ khi Tòa soạn thông báo đã nhận được bài viết của tác giả.

2. Giai đoạn Phản biện

Sau khi sơ duyệt, bài báo được mã hóa và trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Biên tập, Tổng biên tập sẽ gửi bài viết cho phản biện (1 hoặc 2 người).

Nội dung phản biện theo các quy định của Hội đồng Biên tập để thẩm định bao gồm những nội dung sau đây:

- Hình thức và cấu trúc bài báo;

- Sự phù hợp giữa tên bài viết với tóm tắt/abstract và nội dung toàn bài viết;

- Mức độ phù hợp của cơ sở lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu;

- Phương pháp nghiên cứu;

- Độ tin cậy của dữ liệu nghiên cứu;

- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của bài báo.

Kết luận của giai đoạn phản biện có thể là:

- Bài báo có chất lượng tốt, có thể đăng, không cần chỉnh sửa hoặc chỉ chỉnh sửa về từ ngữ, chính tả;

- Bài báo cần chỉnh sửa về nội dung/cấu trúc để phản biện xem xét lại lần nữa trước khi đề nghị đăng/không đăng.

Khi tác giả nhận được nhận xét phản biện, tiến hành chỉnh sửa và gửi lại Tòa soạn để chuyển phản biện xem xét lần 2 để đề nghị cho đăng hoặc không cho phép đăng.

- Thời gian phản biện đọc và gửi lại nhận xét: từ 7 đến 15 ngày, tính từ ngày Tòa soạn gửi bài cho phản biện. Đối với những nghiên cứu phức tạp, thời gian phản biện có thể kéo dài đến 30 ngày hoặc 45 ngày. Một số trường hợp đặc biệt, Tổng biên tập có thể đề nghị phản biện cho ý kiến nhận xét gấp;

- Thời gian tác giả chỉnh sửa và gửi lại bài báo: từ 1 đến 15 ngày, tính từ ngày Tòa soạn gửi nhận xét cho tác giả. Một số trường hợp đặc biệt, Tòa soan có thể yêu cầu tác giả chỉnh sửa và gửi lại gấp;

- Thời gian hoàn thành giai đoạn phản biện: từ 1 đến 3 tháng, tính từ khi Tòa soạn thông báo nhận bài và đưa vào quy trình phản biện đến khi có quyết định về bài viết

Địa chỉ nhận bài: Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Email: tapchikhoahochubt@gmail.com, thieudotrong@gmail.com. Hoặc SỐ ĐIỆN THOẠI 0912017646