Từ chủ trương của Đảng đến hành động của Chính Phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Nguyễn Phúc Thọ
Từ khóa: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)

Tóm tắt

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về khuyến khích phát triển kinh tế ngoài quốc doanh theo hướng bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển. Hiện nay, DNNVV chiếm 96,7% tổng số doanh nghiệp trong cả nước. Sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng của DNNVV có tác động tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ DNNVV của Nhà nước còn bộc lộ một số bất cập, vướng mắc cần được tháo gỡ để các DNVVN phát triển nhanh, ổn định trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-09
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI: KINH TẾ–QUẢN LÝ