Bàn việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo viết về kinh tế

  • Nguyễn Ngọc Tú
Từ khóa: Cơ quan báo chí, vai trò của báo chí, người làm báo

Tóm tắt

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, báo chí cách mạng Việt Nam trong 35 năm đổi mới đã có những đóng góp hết sức to lớn. Để góp phần triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy nhanh sự phát triển bền vững, cải cách thủ tục hành chính, triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19, việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính sách kinh tế là yêu cầu nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, năng lực đội ngũ cán bộ, phóng viên là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ quan báo chí.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-09
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI: KINH TẾ–QUẢN LÝ