Vai trò của dịch vụ Logistics trong nền kinh tế và yêu cầu kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về Logistics

  • Trần Thị Cúc
  • Bùi Bá Nghiêm
Từ khóa: dịch vụ logistics; bộ máy quản lý nhà nước; Ủy ban 1899 và Cơ quan thường trực quản lý dịch vụ logistics.

Tóm tắt

Bài viết bàn về vai trò của dịch vụ logistics trong nền kinh tế; mục tiêu, yêu cầu kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về dịch vụ Logistics, cụ thể kiện toàn Ủy ban 1899 và Cơ quan thường trực quản lý dịch vụ logistics theo hướng tích hợp nhiệm vụ điều phối phát triển logistic của các bộ, ngành để xây dựng Việt Nam trở thành một Trung tâm logistics của khu vực và thế giới vào năm 2045.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-12
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI: KINH TẾ–QUẢN LÝ