Phát triển kinh tế ban đêm - kinh nghiệm Trung Quốc và hàm ý chính sách cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  • Nguyễn Danh Nam
  • Uông Thị Ngọc Lan
Từ khóa: Kinh nghiệm, kinh tế ban đêm, phát triển, Trung Quốc, vùng kinh tế trọng điểm, miền Trung.

Tóm tắt

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế ban đêm là xu thế tất yếu với sự ra đời của các mô hình kinh doanh mới. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hội tụ được nhiều lợi thế cho phát triển kinh tế ban đêm. Việc phát triển kinh tế ban đêm sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững, góp phần phục hồi yếu tố văn hóa và phát triển kinh tế tại các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Bài viết tập trung phân tích những kinh nghiệm của tỉnh Trung Quốc trong phát triển kinh tế ban đêm, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách phát triển kinh tế ban đêm tại các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-12
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI: KINH TẾ–QUẢN LÝ