Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng

  • Vũ Thị Hồng Nga
Từ khóa: CMCN 4.0, NHTM với CMCN 4.0, Tác động của CMCN 4.0

Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) thúc đẩy mạnh mẽ tới sự dịch chuyển của kinh tế thế giới truyền thống sang kinh tế tri thức; sẽ làm biến đổi sâu sắc hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội và nền kinh tế toàn cầu; tác động mạnh mẽ, toàn diện đến mọi mặt đời sống con người, đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội của tất cả quốc gia, trong đó có lĩnh vực ngân hàng (NH) nói chung và các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói riêng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-12
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI: KỸ THUẬT–CÔNG NGHỆ