Nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức tại quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội

  • Phạm Văn Hiếu
  • Vương Hương Ly
Từ khóa: Cán bộ, công chức, chất lượng, hành chính, chính sách.

Tóm tắt

Đội ngũ cán bộ, công chức có vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực thi đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bài viết phân tích những điểm tích cực và hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính tại UBND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, và kiến nghị một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của những đối tượng này

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-12
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI: VĂN HÓA-XÃ HỘI