Sơ lược các bước hình thành nghiên cứu khoa học

  • Vũ Văn Tuấn
Từ khóa: nghiên cứu khoa học, cơ sở giáo dục, đam mê nghiên cứu, đề cương nghiên cứu.

Tóm tắt

Hoạt động giảng dạy của người giảng viên đòi hỏi phải hoàn thành 3 nhiệm vụ đó là giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và làm công việc khác được nêu rõ bởi cơ sở giáo dục. Hoạt động giảng dạy được đào tạo trong quá trình học tại cơ sở giáo dục, nhưng hoạt động nghiên cứu khoa học bắt nguồn từ sự đam mê nghiên cứu trong quá trình giảng dạy. Bài viết sơ lược các bước trong nghiên cứu khoa học nhằm giúp cho người mới nghiên cứu định hình được các bước cần thiết phục vụ cho nghiên cứu khoa học; cung cấp đề cương nghiên cứu giúp cho người nghiên cứu và các cơ sở giáo dục làm căn cứ để xây dựng các bước trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-12
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI: VĂN HÓA-XÃ HỘI