Về một triết lý giáo dục ba trụ cột ở HUBT sau 25 năm xây dựng và phát triển (1996-2021) - Kỷ nguyên kỹ thuật giáo dục EdTech

  • Trần Anh Thơ
Từ khóa: Triết lý giáo dục, trụ cột, giá trị cốt lõi, ứng dụng định hướng thực hành.

Tóm tắt

Bài báo đưa ra một gợi ý chuyển đổi triết lý giáo dục của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) sau 25 năm xây dựng và trưởng thành từ thực hành - sáng tạo sang một triết lý giáo dục với ba trụ cột như ba giá trị cốt lõi là: đào tạo chuyên ngành sâu - giáo dục kỹ năng mềm và thực hành - sáng tạo. Đây là một động thái tích cực nhằm tạo ra sự bứt phá về hàn lâm học thuật ở trường đại học này trong kỷ nguyên kỹ thuật giáo dục EdTech đang được ứng dụng rộng rãi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-12
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI: VĂN HÓA-XÃ HỘI