Năng lực phát âm tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh: Vấn đề và giải pháp

  • Trần Thị Tuyết
  • Nguyễn Thị Phương Anh
  • Nguyễn Đình Hưng
  • Nguyễn Thị Thu Hương
Từ khóa: Các vấn đề phát âm, sinh viên Ngôn ngữ Anh, phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, gợi ý giải pháp.

Tóm tắt

Nghiên cứu này sử dụng phần mềm xử lý số liệu SPSS IBM 20, được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ liệu thu thập được qua khảo sát ý kiến về năng lực phát âm tiếng Anh của 243 sinh viên hai năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội (HUBT). Tiêu chí đánh giá năng lực phát âm của người học tiếng Anh được xây dựng dựa trên các nghiên cứu của Roach (1991), Dalton (1994) và Hewings (2007), và bài kiểm tra đánh giá năng lực phát âm kế thừa từ giáo trình của Mark Hancock (2003) để xác định các lỗi phát âm phổ biến của nhóm sinh viên. Nghiên cứu đã chỉ ra 4 nhóm lỗi phổ biến mà sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh HUBT thường mắc phải, đồng thời đề xuất các giải pháp giúp sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh vượt qua các trở ngại và cải thiện năng lực phát âm tiếng Anh của các em.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-12
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI: VĂN HÓA-XÃ HỘI