Số. 8 (252) (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (Tp. Hồ Chí Minh)