GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÙNG TÂY BẮC

  • Hồng Nguyễn Quang
  • Thủy Vương Thị Bích
Từ khóa: Đào tạo nghề; Tây Bắc; Lao động nông thôn; Giải pháp nâng cao chất lượng.

Tóm tắt

Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại của Việt Nam. Để phát triển vùng Tây Bắc, việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động
nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, nhằm góp phần thực hiện thành công
công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở đánh giá thực
trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng Tây Bắc, bài viết đề xuất một số giải pháp góp
phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng Tây Bắc trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-31
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc