VẤN ĐỀ CHỮ VIẾT CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM

  • Ngọc Chừ Mai
  • Phan Phan
Từ khóa: Ngôn ngữ, chữ viết, tộc người, văn hoá tộc người

Tóm tắt

Bài viết cung cấp một cái nhìn toàn diện về thực trạng tình hình chữ viết của 52 dân tộc thiểu số ở Việt Nam trên địa bàn năm khu vực chính là Trường Sơn Tây Nguyên, Tây Bắc, Việt Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ. Để đạt được mục đích nghiên cứu này, chúng tôi đã áp dụng hướng tiếp cận liên ngành ngôn ngữ-văn hóa học, ngôn ngữ-dân tộc học/nhân học, cùng với hướng tiếp cận chuyên ngành ngôn ngữ học xã hội. Với sự kết hợp của hai phương pháp chính là điều tra điền dã ngôn ngữ học và phỏng vấn chuyên gia, bài viết phân tích mối quan hệ giữa chữ viết và văn hoá, tầm quan trọng của chữ viết trong việc lưu giữ thông tin và lưu giữ văn hoá tộc người ở Việt Nam, những mặt tích cực, ưu điểm cũng như những mặt hạn chế của chữ viết cổ truyền và chữ viết mới đang hiện hữu ở các tộc người thiểu số ở Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất kiến nghị về việc đặt chữ viết cho các tộc người chưa có chữ viết và bảo vệ những chữ viết cổ truyền có giá trị cao về văn hoá tộc người với quan niệm chữ viết cổ truyền là di sản văn hóa quốc gia.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-06