NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG MÔ HÌNH KIRKPATRICK VÀO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

  • Lê Bạt Sơn

Tóm tắt

Bài viết này giới thiệu mô hình của Kirkpatrick về đánh giá đào tạo và khuyến nghị vận dụng mô hình đánh giá này vào đánh giá đào tạo giáo viên của Trường Đại học Phú Yên. Qua đó, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Từ khóa: Đánh giá đào tạo, mô hình Kirkpatrick, người học

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-24
Chuyên mục
Bài viết