Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Hòa
E-mail: nguyenngochoahv3@gmail.com

Thư ký tòa soạn: Nguyễn Kim Hải
Điện thoại: 0935.585.685
Email: nguyenkimhai@gmail.com

Biên tập viên (Phụ trách liên lạc): Trần Thị Thúy Linh
Điện thoại:
0856.867.939
E-mail:
thuylinhhv3@gmail.com