Khảo sát bệnh tiêu chảy do parvovirus gây ra trên chó và theo dõi hiệu quả điều trị tại phòng khám thú y Anỉvets, thành phố Hồ Chí Minh surveying parvovirus induced diarrhea in dogs and monitoring the effectiveness of treatment at Anivets veterinary clini

  • Thị Hồng Mơ Trịnh
  • Minh Trí Nguyễn
  • Thị Mỹ Phương Nguyễn
  • Thị Chúc Nguyễn
Từ khóa: dog, Canine parvovirus, Ho Chi Minh city, chó, Canine parvovirus, thành pho Ho Chi Minh.

Tóm tắt

The study was conducted from December 2022 to March 2023 at Anivets Veterinary Clinic in Ho Chi Minh City to assess the prevalence of canine parvovirus (CPV) infection using the CPV -Ag fast test kit on 308 suspected infected dogs with Parvovirus disease which was brought to for the examination and treatment. The findings revealed that 122 dogs, or 39.61%, were tested positive for CPV-2. The infection rate was highest in puppies under three months of age (62.5%)) and lowest in dogs over six months of age (9.7%). The older the dog, the lower the Parvovirus infection rate was, which showed the influence of age. Dogs not given their CPV vaccine on time had an infection rate of 61.17% greater than that of vaccinated dogs, which was 13.04%. There was no difference between domestic dog breeds and foreign dog breeds. Domestic and hybrid dog breeds had an infection rate of40.58%), which was higher than that of foreign dog breeds, which was 38.82%. Male dogs had a higher infection rate than female dogs at 43.20 and 35.61%, respectively, which did not vary significantly. The Parvovirus therapy at Anivets Veterinary Clinic ỉn Ho Chi Minh City had a very high success rate of 87%).

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 tại phòng khảm thú y Anivets thành phố Hồ Chí Minh nhằm xác định tỷ lệ nhiễm Canine parvovirus (CPV) dựa vào kit test nhanh CPV - Ag trên 308 con chó nghỉ bệnh do Parvovirus được đưa đến khám và điều trị. Ket quả cho thấy có 122 con dương tính với CPV -2 chiếm tỷ lệ là 39,61%. Chó dưới 3 thảng tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất 62,5%) và thấp nhất ở chó trên 6 tháng tuổi 9,7%). Lứa tuồi có ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm bệnh do Parvovirus và chó càng lởn tuổi tỷ lệ nhiễm bệnh càng thấp. Chó không được tiêm phòng vaccine CPV theo đủng lịch thì tỷ lệ nhiễm bệnh cao 61,17% so với chó được tiêm phòng vaccine là 13,04%). Không có sự khác nhau giữa giống chó nội và giống chó ngoại. Giống chó nội và lai có tỷ lệ nhiễm bệnh là 40,58%) cao hơn chó giống ngoại có tỷ lệ nhiễm bệnh là 38,82%. Tương tự, chó đực có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn chó cái lần lượt là 43,20 và 35,61%) nhưng không khác nhau về mặt thống kê. Hiệu quả điều trị bệnh do Parvovirus tại phòng khảm thủ y Anivets, thành phố Hồ Chí Minh là khả cao 87%)

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-18