Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên: Nghiên cứu trường họp sinh viên năm cuối của Trường Đạỉ học Bạc Liêu Factors effecting students’ entrepreneurial intention: Case of final year student at Bac Lieu University

  • Mỹ Phương Phạm
  • Nguyễn Bảo Ngọc Trang
Từ khóa: Intention, start-up, about to graduate, Bac Lieu University., Ý định, khởi nghiệp, sắp tốt nghiệp, Đại học Bạc Liêu

Tóm tắt

It does not matter at what age someone should start a business, but it is ideal for him/her to start his/her own business during his/her student life. Because this is the period when people have health, flexible minds, the ability to receive, create, and work at full capacity. The above things resonate to create favorable conditions for people who want to start a business. Stemming from the above reason, the author studies the factors affecting the entrepreneurial intention of final year students at Bac Lieu University, in order to identify and evaluate the factors affecting their entrepreneurial intention. Therefore, making suggestions for governance to help motivate students of Bac Lieu University to have the opportunity and motivation to start a business instead of just choosing the path to work for organizations and units as before. Through qualitative and quantitative analysis, the study shows that there are 6 factors affecting the intention to start a business of undergraduate students, including personalities, attitude to entrepreneurship, capital, environment, education, perception of behavioral control, and feasibility. Among which, capital source and attitude towards entrepreneurship have the strongest influence on students’ intention to start a business, feasibility and personality traits have the weakest influence. Vietnam also has a number of studies in the same field, but they are mainly conducted at universities in big cities such as Ho Chi Minh City (HCMC) or Can Tho, and currently there is no research about the entrepreneurial intention of students at Bac Lieu University. In addition, depending on the characteristics of each university as well as the circumstances of each locality, the factors affecting students’ entrepreneurial intentions will also be approached from different aspects. For the above reasons, implementing the topic “Research on factors affecting students ’ entrepreneurial intentions: case study of final year students at Bac Lieu University ” is necessary. The research results will provide school leaders with a comprehensive view of what factors truly influence students’ entrepreneurial intentions, thereby providing appropriate support orientations to help students gain the necessary knowledge, skills and attitudes to use when starting a business in the future.

Khởi nghiệp trên thực tế không phân biệt độ tuổi là bao nhiêu, nhưng ở độ tuổi còn là sinh viên là khoảng lý tưởng nhất. Bởi đây là giai đoạn con người có sức khoẻ, trí óc linh hoạt, khả năng tiếp nhận, sáng tạo hoạt động hết công suất. Những điều trên cộng hưởng lại tạo thành điều kiện thuận lợi cho người muốn khởi nghiệp. Xuất phát từ lý do trên tác giả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên năm cuối trường Đại học Bạc Liêu, nhằm xác định và đảnh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến ỷ định khởi nghiệp của họ. Từ đó, đưa ra các đề xuất hàm ý quản trị giúp tạo động lực để sinh viên trường Đại học Bạc Liêu có cơ hội và động lực khởi nghiệp thay vì chi chọn con đường đi làm cho các tổ chức, đơn vị như trước đây. Thông qua phân tích định tính và định lượng, nghiên cứu chi ra có 6 nhân tố ảnh hưởng đến ỷ định khởi nghiệp của sinh viên sap tốt nghiệp, bao gồm đặc điểm tính cách, thái độ với khởi nghiệp, nguồn vốn, môi trường giáo dục, nhận thức kiểm soát hành vi và tinh khả thi. Trong đó, nguồn vốn và thái độ với khởi nghiệp có ảnh hưởng mạnh nhất đến ỷ định khởi nghiệp của sinh viên, tỉnh khả thi và đặc điểm tinh cách có ảnh hưởng yếu nhất. Việt Nam cũng có một số nghiên cứu cùng lĩnh vực nhưng chủ yếu đều thực hiện tại các trường đại học ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chi Minh (TP. HCM) hay Cần Thơ, và hiện tại chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào về ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu. Ngoài ra, tuỳ theo đặc điểm của từng trường đại học cũng như hoàn cảnh từng địa phương mà các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên cũng sẽ được tiếp cận theo những khia cạnh khác nhau. Với những lý do trên, việc triển khai “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng deny khởi nghiệp của sinh viên: nghiên cứu trường hợp sinh viên năm cuối trường Đại học Bạc Liêu ” là cần thiết. Ket quả nghiên cứu sẽ mang đến cho lãnh đạo nhà trường cái nhìn toàn diện về những yếu tố nào thật sự ảnh hưởng đến ỷ định khởi nghiệp cùa sinh viên, từ đó đưa ra những định hướng hỗ trợ phù hợp, giúp sinh viên có được những kiến thức, kỹ năng và thải độ cần thiết làm hành trang khi khởi nghiệp sau này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-18
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN