Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mượn trả tài liệu tại thư viện Trường Đại học Tây Nguyên

  • Nguyễn Thị Lành
  • Trương Hải
  • Trần Thị Lê Vân
Từ khóa: phần mềm, quản lý, quản lý mượn trả tài liệu, tài liệu

Tóm tắt

Quy trình mượn trả là bài toán cơ bản của thư viện nói chung và thủ thư nói riêng. Với việc quản lý mượn trả bằng thủ công như thời gian trước đã gặp nhiều trở ngại trong công việc mượn trả cơ bản, gây khó khăn cho công việc thống kê, theo dõi và quản lý. Ứng dụng công nghệ thông tin vào Quản lý mượn trả tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Tây Nguyên đã là một công cụ hỗ trợ cho thư viện trong các công tác quản lý mượn trả sách trong thời điểm hiện tại. Nhờ liên kết với cơ sở dữ liệu đào tạo hiện có của Nhà trường, công việc thống kê, tổng hợp cũng được thuận lợi và chính xác hơn. Ngoài ra, kết quả của đề tài còn giúp cho sinh viên thuận lợi trong việc tra cứu tài liệu cũng như xác thực kết quả mượn trả trực quan, chính xác hơn.

Tác giả

Nguyễn Thị Lành

Thư viện, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Lành; ĐT: 0772469622; Email: ntlanh@ttn.edu.vn.

Trương Hải

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên

Trần Thị Lê Vân

Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Tây Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-31