Ảnh hưởng của than sinh học từ vỏ quả cà phê đến sinh trưởng và phát triển cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre var. robusta) giai đoạn kinh doanh

  • Đỗ Thị Kiều An
  • Trình Công Huyền Vy
  • Phạm Thị Quỳnh Hoa
Từ khóa: cà phê vối, năng suất, tính chất đất, than sinh học từ vỏ quả cà phê

Tóm tắt

Than sinh học (TSH) là một vật liệu hữu cơ giàu carbon được biết đến là một vật liệu có khả năng cải thiện sức khỏe của đất canh tác, sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của nhiều loại cây trồng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của lượng TSH sản xuất từ vỏ quả cà phê đến lý, hóa và sinh tính đất trồng cà phê vối cũng như đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của cà phê nhân. Một thí nghiệm gồm 4 công thức (CT1: đối chứng, không bón TSH + 100% lượng phân NPK vô cơ theo Quy trình Tái canh cây cà phê vối; CT2: bón 1 tấn TSH + 80% lượng phân NPK vô cơ theo Quy trình; CT3: bón 2 tấn TSH/ha + 80% lượng phân NPK vô cơ theo Quy trình; CT4: bón 3 tấn TSH/ha + 80% lượng phân NPK vô cơ theo Quy trình), 3 lần lặp lại được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đã được thực hiện trong vườn cà phê vối năm thứ tư trồng trên đất đỏ bazan tại Đắk Lắk. Kết quả thí nghiệm cho thấy sau 5 tháng xử lý, mặc dù lượng phân NPK vô cơ đã giảm 20% Quy trình nhưng công thức bón TSH sản xuất từ vỏ quả cà phê với lượng 3 tấn/ha (CT4) đã có ảnh hưởng tốt nhất đến các chỉ tiêu lý tính (độ ẩm tăng 12,3%, độ xốp tăng 3,1%) và hóa tính đất (pHKCl tăng 1,17 đơn vị, OM% tăng 21,4%, CEC tăng 30,5%, Nts tăng 4 10,1%, P2O5dt tăng 19,2%, K2Odt tăng 6,7%), làm tăng sinh trưởng, phát triển của cây cà phê, góp phần làm tăng năng suất cà phê nhân 24,5% so với ở công thức đối chứng. Các mức TSH bón cho đất trong thời gian thí nghiệm chưa ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu mật độ tuyến trùng ký sinh Pratylenchus sp., mật độ nấm bệnh Fusarium spp., tỷ lệ tươi:nhân và tỷ lệ nhân đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Trong thời gian tới, cần đánh giá tác động lâu dài của TSH đến sức khỏe của đất trồng cây cà phê cũng như sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của cà phê nhân.

Tác giả

Đỗ Thị Kiều An

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Đỗ Thị Kiều An; ĐT: 0855955955; Email: dtkan@ttn.edu.vn.

Trình Công Huyền Vy

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

Phạm Thị Quỳnh Hoa

Lớp Khoa học cây trồng K2017, Trường Đại học Tây Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-31