Những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng lý luận dạy học vào thực tiễn dạy học ở bậc tiểu học khi thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  • Vũ Minh Chiến
  • Nguyễn Thị Thanh Vân
  • Trương Quỳnh Như
Từ khóa: lý luận dạy học, thực tiễn dạy học, tiểu học

Tóm tắt

Trong bối cảnh Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đang được thực hiện ở cấp tiểu học, những lý luận dạy học mới trong quá trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần được vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn dạy học ở bậc tiểu học. Nghiên cứu này tiến hành khảo sát 250 giáo viên dạy học các khối lớp 1, lớp 2 và lớp 3 tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, làm cơ sở để tiến hành phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng lý luận dạy học mới vào thực tiễn dạy học khi triển khai Chương trình giáo dục giáo dục phổ thông 2018 ở bậc tiểu học. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng: thứ nhất, giáo viên có vai trò trung gian, làm cầu nối để lý luận dạy học được vận dụng vào thực tiễn dạy học; thứ hai, tiết dạy học trên lớp giúp việc chuyển hóa qua lại giữa lý luận dạy học và thực tiễn dạy học được hiện thực hóa; thứ ba, thiết bị dạy học có vai trò quan trọng đối với mục tiêu của việc vận dụng lý luận vào thực tiễn. Cuối cùng, các quy định trong quản lý có vai trò định hướng giáo viên vận dụng, chuyển biến lý thuyết vào thực tiễn và ngược lại. Bằng việc làm sáng tỏ vai trò của các nhân tố nêu trên, kết quả này là tài liệu tham khảo giúp giáo viên và các cấp quản lý có biện pháp tác động tích cực và đúng đắn nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học.

Tác giả

Vũ Minh Chiến

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Vũ Minh Chiến; ĐT: 0835139539; Email: vmchien@ttn.edu.vn.

 
Nguyễn Thị Thanh Vân

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên

Trương Quỳnh Như

Phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Tây Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-31