Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định học Kế toán tại trường Đại học Tây Nguyên

  • Nguyễn Hà Hồng Anh
  • Đỗ Xuân Việt
Từ khóa: Kế toán, quyết định học, sinh viên, trường Đại học Tây Nguyên

Tóm tắt

Hiện nay có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định học Kế toán, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào được thực hiện tại trường Đại học Tây Nguyên. Sử dụng phương pháp điều tra đối với 250 sinh viên ngành Kế toán tại Trường, bài báo xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định học Kế toán tại trường Đại học Tây Nguyên với mức độ tác động lần lượt là: Danh tiếng trường đại học, xã hội, triển vọng nghề nghiệp, gia đình và người thân, đặc điểm cá nhân. Bài viết là tài liệu hữu ích cho sinh viên cũng như những nhà quản lý tại trường Đại học Tây Nguyên, giúp họ có những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả học tập và chất lượng đào tạo.

Tác giả

Nguyễn Hà Hồng Anh

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Hà Hồng Anh; ĐT: 0978311579; Email: nhhanh@ttn.edu.vn.

Đỗ Xuân Việt

Lớp Kế toán - Kiểm toán K2020, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-31