Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông

  • Nguyễn Thanh Trúc
  • Võ Xuân Hội
  • Huỳnh Thị Nga
  • Vũ Trinh Vương
  • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Từ khóa: Nguồn nhân lực, dân tộc thiểu số, yếu tố ảnh hưởng, Đắk Nông

Tóm tắt

Dựa trên các số liệu thứ cấp thu thập được và số liệu khảo sát từ 400 mẫu từ cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, bài viết này tập trung (i) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát trển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và (ii) đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông gồm: Điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng lao động cá nhân, tuyển dụng và thu hút lao động, đào tạo và phát triển, y tế và chăm sóc sức khỏe, môi trường làm việc và quan hệ lao động. Để góp phần thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới cần: Cải thiện môi trường kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng lao động cá nhân người lao động dân tộc thiểu số, đổi mới hệ thống giáo dục đào tạo và pháp luật về lao động dân tộc thiểu số, hoàn thiện công tác tuyển dụng và bố trí sử dụng lao động người dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số gắn với đổi mới cơ chế quản lý phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Tác giả

Nguyễn Thanh Trúc

Khoa kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thanh Trúc, ĐT: 0905467699, Email: nttruc@ttn.edu.vn.

Võ Xuân Hội

Khoa kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Huỳnh Thị Nga

Khoa kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Vũ Trinh Vương

Khoa kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-31