Đặc điểm từ láy trong tập truyện ngắn “Người ở bến sông Châu” của Sương Nguyệt Minh

  • Đoàn Tiến Dũng
Từ khóa: Từ láy, truyện ngắn, Người ở bến sông Châu, Sương Nguyệt Minh

Tóm tắt

Từ láy là một phương thức cấu tạo từ quan trọng, giúp sản sinh ra khối lượng từ khá lớn bổ sung vào kho từ vựng tiếng Việt. Từ láy có thể được coi là mảng từ vựng thể hiện rõ nhất đóng góp của hình thức ngữ âm tiếng Việt trong việc biểu lộ tư tưởng tình cảm của nhà văn khi sử dụng ngôn ngữ. Tác dụng của từ láy là mô tả, nhấn mạnh cảm xúc, tâm trạng của con người. Đối với các sự vật, hiện tượng, từ láy nhằm thể hiện được vẻ đẹp, các trạng thái, cảm xúc, sự thay đổi về vị trí vận động của sự vật hiện tượng. Trong bài báo này, vận dụng lí thuyết về từ láy, chúng tôi tập trung nghiên cứu đặc điểm từ láy trong tập truyện ngắn "Người ở bến sông Châu" của Sương Nguyệt Minh một cách toàn diện và hệ thống; làm rõ đặc điểm từ láy trong văn xuôi của ông và những đóng góp về ngôn ngữ nghệ thuật của Sương Nguyệt Minh đối với nền văn xuôi Việt Nam đương đại, góp phần đổi mới chất lượng dạy học Ngữ văn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tác giả

Đoàn Tiến Dũng

Trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Đoàn Tiến Dũng, ĐT: 0979265394, Email: dtdung@ttn.edu.vn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-31