Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và tốc độ đòn dollyo-chagi và naeryo-chagi của nữ vận động viên lứa tuổi 11 - 13 đội năng khiếu taekwondo thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang sau giai đoạn huấn luyện ban đầu

  • Lương Hồng Thanh
Từ khóa: Assessing, effectiveness, development, speed, Teakwondo, Dollyo-Chagi, Naeryo-Chagi

Tóm tắt

By regular scientific research methods in the field of physical education, the author has evaluated the effectiveness of the professional physical strength development and the speed of Dollyo-Chagi and Naeryo-Chagi, assessing the effectiveness of the first stage of training works for female athletes at age 11 - 14 in MTC TGPr Teakwondo Gifted Team.

Tác giả

Lương Hồng Thanh

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất, Trường Đại học Tiền Giang

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-23
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG