Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: Trần Nghị
E-mail: trannghi.tcnn@gmail.com

Phó Tổng biên tập: Nguyễn Văn Vỹ
E-mail: nguyenvanvy.tcnn@gmail.com

Trưởng Phòng Thư ký – Biên tập: Phạm Thị Thúy Hồng
Điện thoại: 08046605
Email: phamthithuyhong.tcnn@gmail.com

Biên tập viên: Lê Doãn Sơn
Điện thoại: 0912.649.401
Email: ledoanson.tcnn@gmail.com