Cải cách công vụ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam

  • PGS.TS Nguyễn Hữu Hải

Tóm tắt

Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước… là mục tiêu cải cách chế độ công vụ ở Việt Nam hiện nay. Bài viết nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp góp phần tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-25
Chuyên mục
Bài viết