Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn chuyển đổi số

  • ThS Mai Ngọc Tuấn
  • ThS Phạm Duy Cảnh

Tóm tắt

Trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những vấn đề cốt lõi của chuyển đổi số. Ứng dụng AI trong cải cách thủ tục hành chính nhằm mang lại nhiều lợi ích đáng kể, với việc tăng cường hiệu quả, giảm thiểu thời gian xử lý và chi phí, tạo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đến nâng cao chất lượng dịch vụ công. Bài viết phân tích và đưa ra một số giải pháp ứng dụng AI trong việc hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-25
Chuyên mục
Bài viết