Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ở vùng Đồng bằng sông Hồng

  • PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thế Thắng

Tóm tắt

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ở vùng đồng bằng Sông Hồng, đòi hỏi tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cả vùng và cả nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-25
Chuyên mục
Bài viết