Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay

  • TS Lê Xuân Tạo
  • PGS.TS Nguyễn Trọng Bình

Tóm tắt

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bài viết phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-25
Chuyên mục
Bài viết