Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân đội trong giáo dục, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ

  • ThS Nguyễn Ngọc Anh

Tóm tắt

Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân đội là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng quân đội cách mạng, nhất là trong giáo dục, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân đội và sự vận dụng tư tưởng của Người vào giáo dục, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật cho hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-25
Chuyên mục
Bài viết