Phát huy vai trò của Quân đội trong đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá Đảng, Nhà nước

  • PGS.TS Dương Quang Hiển
  • ThS Nguyễn Văn Hùng

Tóm tắt

Lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” luôn là một trong những hoạt động nguy hiểm trong “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Bài viết phân tích vai trò và tầm quan trọng và giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam - lực lượng xung kích, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-25
Chuyên mục
Bài viết