Thực nghiệm ứng xử biến dạng của vùng neo cáp dự ứng lực căng sau dưới tác dụng mất mát lực dự ứng lực

  • PHAN NGOC TUONG VY
  • DANG NGOC LOI

Tóm tắt

TÓM TẮT:

Lực dự ứng lực là một thành phần rất quan trọng trong các kết cấu bê tông dự ứng lực. Việc chẩn đoán sớm mất mát lực dự ứng lực là cần thiết nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của kết cấu và giảm thiểu chi phí duy tu kết cấu trong thời gian vận hành. Bài viết trình bày nghiên cứu thực nghiệm về ứng xử của biến dạng trong vùng neo cáp dự ứng lực căng sau dưới tác dụng của mất mát dự ứng lực. Để đạt được mục tiêu đề ra, đầu tiên, vùng neo cáp dự ứng lực được lắp đặt với các nhóm cảm biến đo biến dạng để đo ứng xử biến dạng của vùng neo. Hai là, biến dạng từ các nhóm cảm biến đo biến dạng được ghi nhận dưới các trường hợp mất lực dự ứng lực. Ba là, tín hiệu biến dạng từ thực nghiệm được phân tích để xác
định các thành phần biến dạng nhạy với sự thay đổi lực căng cáp. Sau cùng, dựa vào dữ liệu biến dạng, các phương trình thực nghiệm được đề xuất để xác định mất lực dự ứng lực trong vùng neo. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tín hiệu biến dạng của vùng neo rất tiềm năng để áp dụng cho việc quan trắc sức khỏe vùng neo cáp dự ứng lực căng sau.)

Từ khóa: Biến dạng; mất mát dự ứng lực; kết cấu dự ứng lực căng sau; chẩn đoán hư hỏng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC