Chăm sóc giảm đau bằng phương pháp tê thấm vết mổ sau phẫu thuật lấy thận để ghép ở người cho sống tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

DOI: 10.38103/jcmhch.93.14

  • Nguyễn Trường Anh
  • Lưu Quang Thùy
  • Đào Thị Kim Dung
  • Lê Nguyên Vũ
  • Phạm Thị Vân Anh
  • Nguyễn Đức Thiện
  • Tạ Thị Ánh Ngọc
Từ khóa: Giảm đau người bệnh tự kiểm soát (PCA), tê thấm, phẫu thuật hiến thận

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kết quả chăm sóc giảm đau của phương pháp tê thấm vết mổ bằng anaropin 0.2% kết hợp với phương pháp giảm đau người bệnh tự kiểm soát (PCA) sau phẫu thuật lấy thận để ghép ở người cho sống tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2023.

Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên 86 người bệnh phẫu thuật hiến thận tại bệnh viện Việt Đức từ tháng 2/2023 đến tháng 8/2023. Tùy thuộc vào chỉ định phương pháp giảm đau sau mổ của bác sĩ gây mê, nhóm nghiên cứu đưa người bệnh vào 2 nhóm. Nhóm 1 gồm 43 người bệnh có chỉ định giảm đau sau mổ bằng phương pháp tê thấm vết mổ kết hợp với PCA morphin, nhóm 2 gồm 43 người bệnh có chỉ định giảm đau sau mổ bằng phương pháp PCA morphin đơn thuần. Người bệnh được theo dõi, thu thập số liệu và đánh giá về điểm đau VAS, dấu hiệu sinh tồn, tác dụng không mong muốn, sự hài lòng của người bệnh trong 24 giờ sau phẫu thuật.

Kết quả: Điểm đau VAS trung bình của nhóm 1 thấp hơn nhóm 2 tại các thời điểm nghiên cứu, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0.001. Tần số mạch, huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu ở nhóm 1 ổn định hơn nhóm 2 tại các thời điểm nghiên cứu, với p < 0.001. Lượng morphin trung bình đã được sử dụng của nhóm 1 thấp hơn nhóm 2 tại các thời điểm nghiên cứu, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0.001. Thời gian phục hồi trung tiện ở nhóm 1 là 16.75

± 2.6 so với nhóm 2 là 19.15 ± 1.98, sự khác biệt ở hai nhóm có ý nghĩa thống kê với p < 0.001. Sự hài lòng của NB ở nhóm 1 cao hơn nhóm 2, sự khác biết ở hai nhóm có ý nghĩa thống kê, với p < 0.001.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy giảm đau sau mổ bằng phương pháp tê thấm vết mổ anaropin kết hợp với PCA morphin, có hiệu quả giảm đau tốt hơn, các chỉ số dấu hiệu sinh tồn ổn định hơn, sự hài lòng của người bệnh cao hơn so với nhóm sử dụng PCA morphin đơn thuần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0.05

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-01
Chuyên mục
Nghiên cứu (Original research)