KHẢO SÁT KHẢ NĂNG THAY THẾ POLYOL CỦA DẦU THẦU DẦU TRONG TỔNG HỢP VẬT LIỆU XỐP CỨNG POLYURETHANE TỶ TRỌNG THẤP

  • Quang Thị Ngọc Anh
  • Nguyễn Thị Bích Thảo
Từ khóa: chất tạo bọt, dầu thầu dầu, polyol sinh học, xốp cứng polyurethane

Tóm tắt

Xốp cứng Polyurethane (PU) tỷ trọng thấp được tổng hợp bằng phương pháp nở tự do một giai đoạn, sử dụng dầu thầu dầu như một bio-polyol để thay thế cho polyether polyol truyền thống với chất tạo bọt duy nhất là nước. Ảnh hưởng của hàm lượng dầu thầu dầu thay thế và chất tạo bọt nước đến trọng lượng riêng nở tự do, hình thái bề mặt của xốp và thời gian phản ứng được khảo sát. Cấu trúc liên kết, hình thái và kích thước tế bào bọt kín của xốp cứng PU được đánh giá thông qua phổ FT-IR và ảnh FE-SEM. Nghiên cứu cho thấy dầu thầu dầu có thể thay thế tới 60-70% hàm lượng polyol, xốp cứng PU đạt trọng lượng riêng nở tự do 43,6-45,7kg/m3, mật độ tế bào bọt kín cao với kích thước trung bình của tế bào bọt kín từ 279mm có tiềm năng thay thế được cho polyether polyol truyền thống trong sản xuất xốp cứng PU.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-21
Chuyên mục
Bài viết