KHẢO SÁT KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

  • Đào Đông Nhi
  • Nguyễn Thị Thanh Phương
Từ khóa: Đại học Thủ Dầu Một, khó khăn tâm lý, sinh viên

Tóm tắt

Mục tiêu bài viết là khảo sát khó khăn tâm lý của sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một. Khách thể nghiên cứu là 100 sinh viên của 3 chuyên ngành Tâm lý học, giáo dục mầm non và quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Công cụ nghiên cứu là bảng hỏi được chúng tôi biên soạn với chỉ số tin cậy là 0.897. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên có mức độ khó khăn tâm lý ở mức khá cao trong bốn lĩnh vực học tập, giao tiếp, định hướng nghề nghiệp và tình cảm cá nhân. Trong đó khó khăn tâm lý lớn nhất mà sinh viên thường gặp là các khó khăn trong hoạt động học tập và tình cảm cá nhân, ít gặp hơn là trong hoạt động định hướng nghề nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến những khó khăn tâm lý sinh viên đang gặp phải, từ đó chúng ta có thể hiểu hơn về mặt tâm lý cũng như có những biện pháp kịp thời nhằm hỗ trợ kịp thời cho sinh viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-04
Chuyên mục
Bài viết