Quay trở lại chi tiết bài viết ĐIỀU KIỆN ĐỦ CHO SỰ CỘNG HƯỞNG TỔNG QUÁT TRONG MẠNG LƯỚI GỒM 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN DẠNG FITZHUGH-NAGUMO VỚI LIÊN KẾT TUYẾN TÍNH MỘT CHIỀU Tải xuống tải PDF