BÀI TOÁN CAUCHY TRONG KHÔNG GIAN BANACH TỔNG QUÁT VỚI TÍCH PHÂN BOCHNER

  • Võ Viết Trí
Từ khóa: bài toán Cauchy, phương trình đạo hàm, tích phân Bochner

Tóm tắt

Mục đích chính trong bài viết này là, chúng tôi sử dụng mối liên hệ giữa khái niệm tích phân Lebesgue và tích phân Bochner để đưa một hệ vô hạn các phương đạo hàm với các điều kiện ban đầu về một phương trình. Chúng tôi chứng minh sự tồn tại và duy nhất của nghiệm ở dạng tích phân Bochner cho phương trình trong không gian Banach tổng quát. Thêm mữa, bài viết cung cấp một số minh họa cho việc áp dụng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-04
Chuyên mục
Bài viết