Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

  • Yến Trần Thị Hải
Từ khóa: quản lý, nhà nước, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tóm tắt

Quản lý nhà nước về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước của Việt Nam. Quản lý được thiết lập nhằm khám phá vai trò tiềm năng của khu vực công trong các nước đang phát triển để khuyến khích và tăng cường. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang trở thành một phần không thể tách rời trong chiến lược kinh doanh, giúp doanh nghiệp xây dựng được hình ảnh tốt trong mắt của đối tác và xã hội. Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu về mặt lý luận và thực trạng về quản lý nhà nước về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trách nhiệm xã hội của Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-03