TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG (TỪ 11 ĐẾN 18 TUỔI), CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN

  • Toán PGS.TS.BS.Trần Đình
  • Anh Th.S.Đặng Thị
  • Tuyết CN.Cấn Thị
  • Hưng TS. BS. Nguyễn Trọng
Từ khóa: Dinh dưỡng học sinh, Tình trạng nhân trắc, Thói quen ăn uống

Tóm tắt

Nghiên cứu này khám phá tình trạng dinh dưỡng của học sinh phổ thông từ 11 đến 18 tuổi tại tỉnh Hải Dương, Việt Nam, cũng như các yếu tố liên quan và giải pháp can thiệp. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang được áp dụng trên mẫu 3573 học sinh từ 15 trường THCS và 15 trường THPT được chọn ngẫu nhiên. Thông tin được thu thập thông qua bộ câu hỏi về nhân trắc dinh dưỡng, thói quen ăn uống, hoạt động thể chất và sinh hoạt. Kết quả cho thấy có sự khác biệt giữa nam và nữ về chiều cao, cân nặng, và BMI, với tỷ lệ học sinh thiếu năng lượng (BMI < 18.5) là 45.42%, bình thường là 39.91%, và thừa cân béo phì là 14.67%. Tỷ lệ mắc cận thị cũng khá cao, đặc biệt ở cấp THPT. Nghiên cứu cũng phát hiện ra thói quen ăn uống không lành mạnh và ít vận động ở học sinh, gợi ý cần có sự can thiệp và giáo dục về dinh dưỡng và lối sống lành mạnh. Nghiên cứu này đóng góp vào hiểu biết sâu sắc hơn về tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố liên quan tại Việt Nam, đặc biệt trong đối tượng học sinh phổ thông

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-13