Đánh giá độ tin cậy của khả năng chịu lưc cột liên hợp thép - bê tông cốt thép tiết diện tròn có xét đến ăn mòn kim loại trong không khí

  • Dũng Lê
  • Nguyễn Trọng Hà
  • Võ Thành Phúc
  • Nguyễn Hòa Hiệp
  • Lê Viết Đồng
Từ khóa: Cột liên hợp thép - BTCT; tiết diện tròn; phân tích độ tin cậy; phương pháp mô phỏng Monte Carlo.

Tóm tắt

Khả năng chịu lực của cột liên hợp thép - bê tông cốt thép (BTCT) phụ thuộc vào kích thước hình học, cấu tạo kết cấu và tính chất cơ học của vật liệu. Tuy nhiên, trong thực tế các yếu tố này lại mang tính ngẫu nhiên đặc biệt là khi xem xét đến sự ăn mòn kim loại trong môi trường không khí. Bài bào này trình bày kết quả phân tích độ tin cậy của cột liên hợp thép - BTCT tiết diện tròn có xét đến ăn mòn trong môi trường không khí. Mô hình ngẫu nhiên được xây dựng trên cơ sở kết hợp mô hình thiết kế tất định cột liên hợp thép - BTCT theo tiêu chuẩn Eurocode 4 (EC-4) với các tham số đầu vào và mô hình ăn mòn là ngẫu nhiên. Độ tin cậy được đánh giá bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Chương trình tính được xây dựng trên nền Matlab cho phép nhóm tác giả tiến hành các khảo sát số và từ đó rút ra các kết luận và kiến nghị.

điểm /   đánh giá
Chuyên mục
Bài viết