Tác động lan truyền giữa tăng trưởng tín dụng và giá tài sản tài chính: Bằng chứng từ mô hình TVP-VAR

  • Lê Hải Trung
Từ khóa: Tác động tràn, Tăng trưởng tín dụng, Giá tài sản tài chính

Tóm tắt

Bài viết đánh giá tác động lan truyền giữa tăng trưởng tín dụng, biến
động giá cổ phiếu và trái phiếu thông qua mô hình kết nối động với tham số biến
đổi TVP-VAR cho khoảng thời gian từ 2010 tới hết quý 2 năm 2023. Kết quả cho
thấy mức độ kết nối giữa tăng trưởng tín dụng, biến động giá trái phiếu và cổ
phiếu biến thiên theo thời gian. Trong đó, tăng trưởng tín dụng là biến lan truyền
tác động chính tới biến động của hệ thống. Tuy nhiên, tác động lan truyền của
tăng trưởng chủ yếu do sự liên thông với biến động giá cổ phiếu, trong khi tính
kết nối của tăng trưởng tín dụng và biến động giá trái phiếu là không rõ ràng.
Ngược lại, biến động của giá cổ phiếu có tác động lan truyền tới biến động giá
trái phiếu, cho thấy sự thay đổi của mức độ chấp nhận rủi ro của các chủ thể
trên thị trường trong các giai đoạn của chu kỳ tài chính. Trên cở sở kết quả thực
nghiệm, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách cho các cơ quan quản lý.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-25
Chuyên mục
Bài viết