YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

  • TS TRƯƠNG QUỐC VIỆT
Từ khóa: Bối cảnh; yêu cầu; đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp lại; tổ chức lại.

Tóm tắt

Giai đoạn 2018 - 2022, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiêp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần tinh gọn hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong giai đoạn tới, sự vận động và biến đổi không ngừng của bối cảnh mới đặt ra yêu cầu về việc tiếp tục tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01