THIẾT KẾ CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

  • PGS, TS TRẦN THỊ THANH THỦY
Từ khóa: Thiết kế khóa học; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ.

Tóm tắt

Các khóa bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ được thiết kế dựa trên nhận thức về vai trò của đào tạo, bồi dưỡng đối với xây dựng năng lực của tổ chức; vai trò của đào tạo, bồi dưỡng đối với xây dựng năng lực cá nhân cán bộ, công chức; gắn với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; kỹ năng làm việc hoặc vấn đề nghiệp vụ cần được bồi dưỡng; và năng lực tài chính, kinh phí và cơ sở vật chất. Các hoạt động chính trong thiết kế các khóa trên gồm có: phân tích nhu cầu bồi dưỡng; xác định mục tiêu của khóa bồi dưỡng; xác định đối tượng người học; phân định trách nhiệm của các bên liên quan; thiết kế chương trình bồi dưỡng; lựa chọn phương thức, biện pháp thể hiện nội dung; xác định nguồn kinh phí; và xác định các điều kiện hậu cần kèm theo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01