Giới thiệu về Tạp chí

1.Tên cơ quan chủ quản: Trường Đại học Hoa Sen

2.Tên cơ quan báo chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh.

Email: tapchidhhs@hoasen.edu.vn

Website: tapchidhhs.vn

Điện thoại: 028 7309 1991 - ext.11592 - Fax: 08 3925 7851

3.Tôn chỉ, mục đích hoạt động:

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen được cấp giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử số 461/GP-BTTTT của Bộ thông tin và Truyền thông. Tạp chí được xuất bản bằng hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ về các tiến bộ khoa học trong các lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen.

Thông tin về các hoạt động đào tạo và định hướng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường.

4.Đối tượng phục vụ:

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Sen phục vụ các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, học viên sau đại học, các nhà khoa học, nhân viên, nhà quản lý trong nhà trường và bạn đọc quan tâm.

5. Giấy phép hoạt động báo chí: Số 461/GP-BTTTT ngày 9/9/2022

6. Mã số chuẩn quốc tế (ISSN) của TCKH: 2815-5998

7. Thể thức xuất bản: 

Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Kỳ hạn xuất bản: 03 tháng/kỳ( Khoa học cơ bản và công nghệ, Khoa học kinh tế và luật, Khoa học xã hội và nhân văn, Thiết kế và nghệ thuật...

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI:

A. CHUẨN BỊ GỬI BẢN THẢO

 • Việc nộp bài cho tạp chí hoàn toàn trực tuyến và tác giả sẽ được hướng dẫn từng bước thông qua việc tạo và tải lên các tệp bài báo.
 • Tác giả có thể chọn gửi bản thảo của mình dưới dạng một tệp Word và PDF để sử dụng trong quy trình nhận xét phản biện. Tệp bài báo phải chứa các số liệu chất lượng đủ cao để gửi đến người phản biện.
 • Tác giả có thể cung cấp tất cả hoặc một số tệp nguồn ở lần gửi đầu tiên. Xin lưu ý rằng các tệp hình riêng lẻ lớn hơn 10 MB phải được tải lên riêng.

 Yêu cầu định dạng

Yêu cầu về định dạng cho tất cả các bản thảo của bài báo phải chứa các yêu cầu thiết yếu cần thiết để truyền tải bản thảo bao gồm: Tên bàiTóm tắtTừ khóa, Giới thiệu, Đối tượng và Phương pháp, Kết quả, Thảo luận, Kết luận, Tài liệu tham khảo và các Hình ảnh và Bảng chú thích (nếu cần bổ sung).

Chia bài viết thành các phần được xác định rõ ràng. Bài báo định dạng trang A4 (21.6cm x 28 cm), không quá 10.000 từ, cỡ chứ 12. Tất cả các trang được đánh số. Khoảng cách dòng đơn.

Hình và Bảng được nhúng trong văn bản, tác giả cần đảm bảo rằng các Hình và Bảng có trong một tệp được đặt đúng vị trí văn bản có liên quan trong bản thảo. Chú thích tương ứng nên được đặt ngay bên dưới Hình hoặc Bảng.

Nhóm tác giả đề nghị một tác giả liên hệ với các chi tiết liên lạc:

 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ đơn vị khoa học đầy đủ

B. CHI TIẾT CẤU TRÚC BÀI BÁO

Phân chia tiểu mục - phần được đánh số

Tác giả chia bài viết thành các phần nhỏ được xác định rõ ràng và được đánh số.

Các tiểu mục nên được đánh số 1.1 (sau đó là 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, v.v. Xem mẫu tại đây

Phần tóm tắt không được đánh số theo mục.

Dùng cách đánh số này để tham khảo chéo nội bộ.

Tiểu mục cũng có thể đưa ra một tiêu đề ngắn gọn. Các mục chính bao gồm:

Tiêu đề bài báo: 

Súc tích và nhiều thông tin.

Tiêu đề thường được sử dụng trong các hệ thống truy xuất thông tin.

Tên tác giả và liên kết địa chỉ:
Chỉ rõ tên và họ của từng tác giả và kiểm tra xem tất cả các tên đều được viết chính xác. Ghi rõ địa chỉ liên kết của tác giả (nơi công việc thực tế được thực hiện) bên dưới tên tác giả. Ghi rõ chỉ số liên kết với một chữ cái viết ngay sau tên tác giả và trước địa chỉ tác giả tương ứng.Cung cấp địa chỉ e-mail đầy đủ của tác giả liên hệ.
Tóm tắt bài báo:

Bản tóm tắt ngắn gọn và sát với kết quả thành công của nghiên cứu khoảng 300 từ.

Tóm tắt nên nêu ngắn gọn mục đích của nghiên cứu, kết quả chính và kết luận chính.

Phần tóm tắt thường được trình bày tách biệt với bài báo, vì vậy nó phải có khả năng đứng một mình. Không trích dẫn Tài liệu tham khảo trong phần tóm tắt.

Từ khóa:

Ngay sau phần tóm tắt, cung cấp tối đa 6 từ khóa, sử dụng cách viết của người Mỹ và tránh các thuật ngữ chung chung. Chỉ dùng những từ viết tắt được thiết lập vững chắc trong lĩnh vực nghiên cứu có thể có đủ điều kiện.

Giới thiệu

Các kết luận chính của nghiên cứu có thể được trình bày trong một phần Kết luận ngắn.

Phần này có thể đứng độc lập hoặc tạo thành tiểu mục của phần Thảo luận hoặc Kết quả và Thảo luận.

Phần này thảo luận phải nêu bật được khám phá tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu, không lặp lại. Có thể kết hợp Phần Kết quả và Thảo luận là thích hợp.

Tránh các trích dẫn và thảo luận rộng rãi về các tài liệu đã xuất bản.

Kết luận

Kết quả phải rõ ràng và súc tích.

Hình và Bảng dữ liệu phải được đánh số riêng

Thảo luận

Phần lý thuyết nên mở rộng, không lặp lại của các bài viết đã được giải quyết.

Phần lý thuyết tính toán sử dụng thể hiện sự phát triển thực tế từ cơ sở lý thuyết.

Các công thức và phương trình phải được đánh số.

Kết quả

Dữ liệu cung cấp đầy đủ chi tiết để cho phép nghiên cứu.

Các phương pháp đã được xuất bản nên được tóm tắt và chỉ ra tài liệu tham khảo.

Bất kỳ sửa đổi nào đối với các phương pháp hiện có cũng nên được mô tả rõ ràng.

Lý thuyết/tính toán

Cung cấp thông tin cơ bản đầy đủ từ tài liệu, đưa ra lý do nghiên cứu.

Nêu rõ các mục tiêu của công việc nghiên cứu.

Dữ liệu và phương pháp
Các từ viết tắt:
Xác định các từ viết tắt. Những từ viết tắt không thể tránh khỏi phải được xác định ngay từ lần đầu tiên. Đảm bảo tính nhất quán của các từ viết tắt trong toàn bài viết.
Lời cám ơn:
Lời cảm ơn đặt trong một phần riêng biệt ở cuối bài viết trước các tài liệu tham khảo và do đó, không đưa chúng vào tiểu mục hoặc dưới dạng chú thích cuối trang. Liệt kê ở đây những cá nhân đã hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu (ví dụ: cung cấp trợ giúp về ngôn ngữ, hỗ trợ viết bài hoặc tài chính, v.v.).
Trích dẫn tham khảo:

Tất cả các trích dẫn trong bài báo cần đề cập đến bao gồm:

Tác giả đơn lẻ: tên tác giả (không viết tắt, trừ trường hợp có sự không rõ ràng) và năm xuất bản;Hai tác giả: đều ghi tên tác giả, năm xuất bản;

Ví dụ: Như đã chứng minh (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan và Jones, 1999)…. Hoặc, như đã chứng minh (Jones, 1999; Allan, 2000)… Kramer et al. (2010) gần đây đã cho thấy …'

 • Ba tác giả trở lên: tên tác giả đầu tiên theo sau là ‘et al.’ và năm xuất bản.
 • Cách viết trích dẫn có thể được thực hiện trực tiếp (hoặc trong ngoặc đơn). Các nhóm tài liệu tham khảo có thể được liệt kê đầu tiên theo thứ tự bảng chữ cái, sau đó thứ tự thời gian hoặc ngược lại.
Danh mục tài liệu:

Tài liệu tham khảo sắp xếp đầu tiên theo thứ tự bảng chữ cái và sau đó sắp xếp thêm theo thứ tự thời gian nếu cần. Nhiều hơn một tài liệu tham khảo từ cùng một tác giả trong cùng một năm phải được xác định bằng các chữ cái ‘a’, ‘b’, ‘c’, v.v., được đặt sau năm xuất bản.

Ví dụ:

Tham chiếu đến một ấn phẩm tạp chí:

Coon, E., Berndt, M., Jan, A., Svyatsky, D., Atchley, A., Kikinzon, E., Harp, D., Manzini, G., Shelef, E., Lipnikov, K., Garimella, R., Xu, C., Moulton, D., Karra, S., Painter, S., Jafarov, E., & Molins, S., 2020. Advanced Terrestrial Simulator (ATS) v0.88 (Phiên bản 0.88 ). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3727209

[bộ dữ liệu] Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T., 2015. Dữ liệu về tỷ lệ tử vong đối với bệnh héo rũ cây sồi Nhật Bản và các thành phần rừng xung quanh. Dữ liệu Mendeley, v1. https://doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1.

Tham khảo phần mềm:

Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, 1975. Báo cáo thống kê ung thư cho Vương quốc Anh. http://www.Cancerresearchuk.org/aboutCancer/statistics/Cancerstatsreport/ (truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2003).

Tham chiếu đến một tập dữ liệu:

Mettam, G.R., Adams, L.B., 2009. Làm thế nào để chuẩn bị một phiên bản điện tử cho bài viết của bạn, trong: Jones, B.S.,

Smith, R.Z. (Eds.), Giới thiệu về Thời đại Điện tử. E-Publishing Inc., New York, trang 281–304.

Tham chiếu đến một trang web:

Strunk Jr., W., White, E.B., 2000. The Elements of Style, tái bản lần thứ tư. Longman, New York.

Tham chiếu đến một chương trong một cuốn sách đã chỉnh sửa:

Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2018. Nghệ thuật viết một bài báo khoa học. trực thăng. 19, e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205.

Tham khảo một cuốn sách:

Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2010. Nghệ thuật viết một bài báo khoa học. J. Sci.Commun. 163, 51–59. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.

Tham chiếu đến một ấn phẩm tạp chí với một số bài báo:
Phụ lục:
Nếu có nhiều hơn một phụ lục, phải được xác định là A, B, v.v. Các công thức và phương trình trong các phụ lục nên được đánh số riêng: Eq. (A.1), phương trình. (A.2), v.v...; trong một phụ lục tiếp theo, Eq. (B.1), v.v. Tương tự cho các Bảng và Hình: Bảng A.1; Hình. A.1, v.v.
Hình tổng quát:

Bài báo cần một hình ảnh tóm tắt tổng quát, nhưng việc sử dụng nó được khuyến khích vì nó thu hút nhiều sự chú ý hơn đến bài báo trực tuyến.

Hình tổng quát nên tóm tắt nội dung của bài báo dưới dạng hình ảnh, súc tích được thiết kế để thu hút sự chú ý của nhiều độc giả.

Hình tổng quát nên được gửi dưới dạng một tệp riêng biệt trong hệ thống gửi trực tuyến. Kích thước hình ảnh có kích thước tối thiểu là 531 × 1328 pixel (h × w) hoặc cao hơn theo tỷ lệ. Hình ảnh phải có thể đọc được ở kích thước 5 × 13 cm sử dụng độ phân giải màn hình thông thường là 96 dpi. Các loại tệp hình định dạng dưới dạng: tệp TIFF, EPS.

 

C. CÁC LƯU Ý KHÁC

 Công thức toán học

Các phương trình toán học soạn thảo bằng phần mềm MathType hoặc Equation 3.0 trong mục Object của MS Word có thể chỉnh sửa, không dùng dưới dạng hình ảnh.

Trình bày các công thức đơn giản phù hợp với văn bản bình thường nếu có thể.

Về nguyên tắc, các biến số phải được trình bày ở dạng chữ in nghiêng. Các chú thích toán học phải không được trình bày in nghiêng.

Đánh số liên tiếp bất kỳ phương trình nào phải được thể hiện trong văn bản.

 Định dạng hình ảnh

Hình ảnh Định dạng dưới dạng tệp

 • EPS nhúng phông chữ hoặc lưu văn bản dưới dạng 'đồ họa'.
 • TIFF hoặc JPG: Hình ảnh màu hoặc thang độ xám: luôn sử dụng độ phân giải tối thiểu là 300 dpi.
 • TIFF hoặc JPG: Hình là vẽ đường được sử dụng tối thiểu 500-1000 dpi.

 Không thực hiện:

 • Cung cấp các tệp Hình ảnh có độ phân giải quá thấp.
 • Cung cấp các tệp Hình ảnh trong bài viết được tối ưu hóa sử dụng trên màn hình (ví dụ: GIF, BMP, PICT, WPG); độ phân giải quá thấp.
 • Gửi đồ họa có kích thước không tương xứng với nội dung.
 • Tác phẩm nghệ thuật màu

 Chú thích hình ảnh

Đảm bảo rằng mỗi Hình minh họa đều có chú thích. Chú thích nên bao gồm một tiêu đề ngắn gọn (không đặt tiêu đề trên hình).

Chú thích trong hình minh họa ở mức tối thiểu, đủ giải thích tất cả các ký hiệu và từ viết tắt sử dụng.

 Bảng dữ liệu

Tác giả gửi bảng dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa, không gửi dưới dạng hình ảnh. Các bảng đặt đúng chỗ văn bản có liên quan trong bài viết. Đánh số thứ tự các bảng trật tự liên tiếp và kèm tiêu đề Bảng. Tránh sử dụng tô bóng trong các ô của bảng.