Dưới vi phân parabolic và áp dụng vào nghiên cứu điều kiện tối ưu

  • Phạm Ngọc Anh Thơ
  • Ngô Thị Kim Yến*
  • Võ Đức Thịnh
  • Phạm Thị Trân Châu
Từ khóa: Dưới đạo hàm parabolic, dưới vi phân parabolic, điều kiện tối ưu, nghiệm cô lập tĩnh địa phương

Tóm tắt

Trong bài báo này chúng tôi đề xuất khái niệm dưới vi phân parabolic thông qua dưới đạo hàm parabolic. Bên cạnh đó, chúng tôi trình bày một số tính chất của dưới vi phân parabolic cũng như các áp dụng của dưới vi phân parabolic vào nghiên cứu điều kiện tối ưu. Hơn nữa, trong bài báo này chúng tôi cũng xây dựng ví dụ minh họa cho các kết quả đạt được.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU