Về metric sinh bởi tựa metric riêng

  • Nguyễn Văn Dũng*
  • Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Từ khóa: Metric, metric riêng, tựa metric riêng.

Tóm tắt

Trong bài báo này, từ một tựa metric riêng đã cho chúng tôi xây dựng một metric và một metric riêng. Đồng thời chúng tôi thiết lập và chứng minh mối quan hệ giữa dãy hội tụ, dãy Cauchy và tính đầy đủ giữa chúng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-03
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU