ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA TỶ LỆ BẠCH CẦU ĐA NHÂN TRUNG TÍNH VÀ BẠCH CẦU LYMPHO MÁU NGOẠI VI NHẬP VIỆN VỚI KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MỞ SỌ GIẢI ÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO ÁC TÍNH

  • PGS.TS. Bùi Ngọc Tiến
  • Trịnh Văn Trung
Từ khóa: Nhồi máu não ác tính, phẫu thuật mở sọ giải áp, tỷ số N/L

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan giữa tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính và bạch cầu
lympho nhập viện với kết quả phẫu thuật mở sọ giải áp điều trị bệnh nhân nhồi máu não
ác tính.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu trên 32 bệnh
nhân nhồi máu não ác tính được phẫu thuật mở sọ giải áp tại Bệnh viện Quân y 103 từ
tháng 01/2019 đến tháng 3/2023.
Kết quả: Tuổi trung bình 62,5 ± 10,1, tỷ lệ nam/nữ: 2,2/1. Tỷ lệ sống và tử vong khi ra
viện: 84,4% và 15,6%. Tại thời điểm 1 tháng: nhóm xấu: 81,5%, nhóm tốt: 18,5%; Thời
điểm 3 tháng: nhóm xấu 74,1%, nhóm tốt 25,9%; Thời điểm 6 tháng: nhóm xấu 66,7%,
nhóm tốt 33,3%. Tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính và bạch cầu lympho (tỷ lệ N/L) có mối
tương quan đến kết quả phẫu thuật: tỷ lệ tử vong khi ra viện, kết quả xấu tại thời điểm 3,
6 tháng với điểm cắt tiên lượng, diện tích dưới đường cong (AUC), độ nhạy, độ đặc hiệu
của tỷ lệ N/L lần lượt là: tử vong khi ra viện (8,59, 0,822, 80%, 78%), kết quả xấu: 3 tháng
(4,675, 0,831, 76%, 85,7%), 6 tháng (4,025, 0,8, 91,3%, 66,7%) (p<0,05).
Kết luận: Kết quả phẫu thuật mở sọ giải áp (MSGA) điều trị bệnh nhân nhồi máu não
ác tính (NMNAT) có tỉ lệ sống cao (84,4%). Tỷ lệ N/L là yếu tố tiên lượng kết quả điều trị
sau mổ, tỷ lệ N/L càng cao thì tỉ lệ tử vong, kết quả xấu càng cao (p<0,05).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-02
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE