Vol. 6 No. 1 (2022): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA