Số cũ

 • Tạp chí Trắc địa - Bản đồ
  Tập. 1 Số. 04 (2017)

  Xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ

 • Tạp chí Trắc địa - Bản đồ
  Tập. 9 Số. 04 (2019)

  Sự phát triển quá nhanh của công nghệ đo đạc và bản đồ dựa trên những thành tựu của công nghệ vệ tinh và công nghệ thông tin truyền thông và nhu cầu về thông tin không gian trong phát triển nền văn minh thông tin

 • Tạp chí Trắc địa - Bản đồ
  Tập. 2 Số. 01 (2018)

  Chiến lược phát triển hạ tầng thông tin không gian cho Việt Nam

 • Tạp chí Trắc địa - Bản đồ
  Tập. 10 Số. 01 (2024)

  Tập 10, Số 01, 2024

  Xuất bản ba tháng một kỳ

  Nội dung Tạp chí truyền tải các thông tin chung, trao đổi và công bố các kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Trắc địa – Bản đồ, Quản lý đất đai – Bất động sản, Khoa học trái đất, Tài nguyên và Môi trường, Biến đổi khí hậu ...